Все, що потрібно знати хмельничанам про субсидії

"Комуналка" невпинно дорожчає. У цих умовах дедалi бiльше родин не здатнi оплачувати за високими тарифами самостiйно, тому змушені звертатися за субсидiєю.
За прогнозами, у новому опалювальному сезонi державної пiдтримки для оплати ЖКП потребуватимуть щонайменше 7-8 мiльйонiв родин. Нерiдко серед населення поширюється чимало чуток про те, як призначають субсидiю. Розвiнчати основнi мiфи ми попросили Лесю Дронь, начальника вiддiлу пiльг, соцiальних допомог та компенсацiйних виплат управлiння соцзахисту мiськради, пише газета "Експрес"

Клопоту з оформленням субсидiй багато, а насправдi вона може становити мiзерну суму.
З травня 2015 року призначення житлової субсидiї максимально спрощене. Для одержання субсидiї потрiбно заповнити заяву про призначення житлової субсидiї та декларацiю про доходи й витрати осiб, якi звернулися за призначенням житлової субсидiї. Заповненi документи слiд подати до органу соцiального захисту за мiсцем реєстрацiї або надiслати поштою. Не виходячи з дому, попередньо зареєструвати документи про призначення житлової субсдії можна за цим посиланням
get_img
Субсидiя розраховується як рiзниця мiж розмiром плати за житлово-комунальнi послуги в межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв користування житлово-комунальними послугами й обсягом обов'язкового вiдсотка платежу.
Обов'язкова частка плати за послуги є iндивiдуальною для кожної сiм'ї й залежить вiд її доходу, кiлькостi осiб, якi зареєстрованi в житловому примiщеннi та яким нараховується плата за послуги. Чим вищi (нижчi) доходи сiм'ї, тим бiльше (менше) сiм'я сплачуватиме за послуги. Крiм того, розмiр субсидiї залежить вiд вартостi плати за послуги: бiльшу субсидiю призначать сiм'ї, яка бiльше сплачує за послуги в межах соцiальних нормативiв. Згiдно з новим порядком, субсидiя призначається на 12 мiсяцiв.
Якщо протягом цього перiоду пiдвищаться тарифи на комунальнi послуги, розмiр субсидiї буде перераховано та збiльшено вiдповiдно до зростання цiни послуг без додаткового звернення громадян. До слова, за даними Держстату, середнiй розмiр призначеної субсидiї на оплату житлово-комунальних послуг протягом сiчня-лютого 2016 року становив близько 1300 грн., при цьому в мiстах — приблизно 1100 гривень, у сiльськiй  мiсцевостi — 1700 —1800 гривень.
Субсидiю не надають, якщо в домогосподарствi зареєстрованi безробiтнi працездатного вiку.
Працездатним громадянам, якi не працюють (не навчаються, не стоять на облiку в службi зайнятостi), призначається житлова субсидiя. Проте для призначення субсидiї з 1 травня цього року до сукупного доходу цих громадян включають дохiд на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб (на цей час це 2900 грн).
Потрiбно використовувати газ, воду та iншi комунальнi послуги в повному обсязi, на якi призначено субсидiю, iнакше її перестануть надавати.
Громадяни, яким призначено субсидiю, зобов'язанi щомiсячно сплачувати вартiсть фактично спожитої послуги. У разi, коли вартiсть фактично використаної послуги менша, нiж обов'язкова частка витрат на оплату цiєї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартiсть.
Сума субсидiї, яку структурнi пiдроздiли з питань соцзахисту переказали на рахунки виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг для оплати їх вартостi в розмiрi соцiальних нормативiв i яка не використана домогосподарством внаслiдок економiї споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числi обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступнi розрахунковi перiоди в межах опалювального сезону.
Пiсля закiнчення опалювального сезону:
— сума невикористаної субсидiї на оплату послуг iз централiзованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязi на пiдставi акта звiряння, складеного разом iз структурним пiдроздiлом з питань соцзахисту;
— частина невикористаної суми субсидiї на оплату послуг iндивiдуального опалення (теплопостачання), що еквiвалентна вартостi (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрiв природного газу або вартостi 150 кВт-год. електричної енергiї (в разi використання природного газу/електричної енергiї для iндивiдуального опалення), зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числi обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступнi розрахунковi перiоди;
— частина невикористаної суми субсидiї на оплату послуг iндивiдуального опалення (теплопостачання), крiм коштiв, що залишаються на рахунках домогосподарства, повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на пiдставi акта звiряння, складеного разом iз структурним пiдроздiлом з питань соцзахисту.
Як бачимо, економне використання послуг не стане причиною припинення надання субсидiї. Навпаки, в разi економного використання електроенергiї, послуг водопостачання (водовiдведення) та пiдiгрiвання води сiм'ї менше сплачуватимуть. А в разi економного використання послуг теплопостачання чи газопостачання (опалення) до бюджету повертатимуть лише невикористанi суми субсидiї.
Субсидiю не надають, якщо пiд час перевiрки декларацiй з'ясовується, що люди мають у власностi кiлька квартир чи машин.
Це не є причиною для вiдмови в наданнi субсидiї. Громадяни можуть мати у власностi кiлька квартир (житлових будинкiв), але одержать субсидiю лише на одне житлове примiщення (житловий будинок) —за мiсцем реєстрацiї.
Єдина перепона для призначення субсидiї — придбання дороговартiсних товарiв, оплата послуг (крiм медичних) на суму, що на дату купiвлi (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. Нагадаю, що коли людина звернеться за субсидiєю до кiнця цього року, то доходи братимуть за 2015 рiк.
За помилки пiд час заповнення декларацiї доведеться повертати субсидiї.
Надання ранiше призначеної субсидiї припиняється, якщо громадянин приховав або свiдомо подав недостовiрнi данi про доходи (не зазначив один iз видiв доходiв) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидiю, внаслiдок чого йому була надмiру перерахована сума субсидiї, — з мiсяця, в якому виявлено порушення. Заповнюючи заяву та декларацiю, громадяни повиннi вказувати повну, достовiрну та правильну iнформацiю, нiчого не приховуючи (зокрема, доходiв). Iнформацiю про доходи громадян органи соцiального захисту одержують у Державнiй фiскальнiй службi. Якщо з'ясується, що пiд час звернення за призначенням субсидiї громадяни подали недостовiрну iнформацiю, яка вплинула на право сiм'ї на субсидiю, то, на жаль, така сiм'я повинна повернути одержану субсидiю. Проте якщо, подавши недостовiрну iнформацiю, сiм'я все-таки мала право на субсидiю, а її розмiр завищений, то орган соцiального захисту з урахуванням нововиявлених обставин (наприклад, нова iнформацiя про доходи) проведе перерахунок субсидiї. При цьому поверненню пiдлягає лише надмiрно надана субсидiя.
Субсидiї не надають, коли є заборгованiсть з оплати житлово-комунальних послуг.
Наявнiсть заборгованостi з оплати ЖКП не впливає на призначення субсидiї. Це дає можливiсть сiм'ям, якi мають заборгованiсть, оформивши житлову субсидiю, не накопичувати нових боргiв. Проте в разi призначення житлової субсидiї громадяни повиннi сплачувати свою частку плати, а також по змозi сплачувати заборгованiсть, яка утворилася до моменту призначення житлової субсидiї.
Для оформлення субсидiї потрiбно вказувати вiдсотки вiд депозиту як один iз видiв доходуАдже Мiнфiн проводить перевiрку доходiв одержувачiв субсидiй через банкiвськi установи.
Вiдповiдно до Порядку призначення та надання житлових субсидiй до сукупного доходу не враховують доходи вiд розмiщення депозитiв. Мiнфiн справдi проводить верифiкацiю (перевiрку) доходiв одержувачiв житлових субсидiй.
Результати перевiрки подають органам соцiального захисту, якi призначали субсидiю, для аналiзу. Якщо виявиться, що громадяни подали недостовiрну iнформацiю, що вплинула на право на призначення субсидiї, то громадяни зобов'язанi повернути субсидiю.
Оформлення субсидiї в майбутньому може перешкодити продажу квартири або будинку чи завадить оформити спадщину. 
Такi думки безпiдставнi. У Порядку призначення та надання житлових субсидiй чiтко встановлено, що субсидiя є безповоротною i її надання не тягне за собою змiни форми власностi житла.
Громадяни втратять субсидiю, якщо купуватимуть валюту. 
Покупка валюти не вказана в перелiку вартiсних покупок, здiйснення яких позбавляє права на одержання житлової субсидiї.
Субсидiю не призначають батькам-пенсiонерам, у помешканнi яких зареєстрованi повнолiтнi дiти, якi проживають в iншому мiсцi. 
Субсидiя призначається однiй iз зареєстрованих у житловому примiщеннi осiб. Якщо повнолiтнi дiти зареєстрованi в житловому примiщеннi з батьками, але фактично не проживають з ними, надання батькам субсидiї (без урахування дiтей) можливе на пiдставi рiшення вiдповiдної комiсiї. При цьому плата за послуги нараховується лише на тих осiб, якi зареєстрованi та фактично проживають у житловому примiщеннi (без урахування дiтей, якi не проживають). Доходи дiтей, якi не проживають та на яких не нараховується плата за послуги, не включають до сукупного доходу осiб (сiм'ї), якi зареєстрованi та проживають у житловому примiщеннi та яким надається субсидiя.
В окремих випадках на пiдставi рiшення вiдповiдної комiсiї та акта обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства субсидiя може бути призначена особi, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому примiщеннi (будинку) на пiдставi договору найму (оренди) житла.

expres.ua
субсидія оформлення вимоги роз'яснення
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали військовослужбовця відділу прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).  За попередньою інформацією, прикордонник налагодив механізм переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів із Румунії з...
Пригоди
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю керівника одного із секторів Красилівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. За попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля "Skoda Octavia" скоїв наїзд на велоси...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 лютого, близько 21.40 години по вулиці Проскурівського Підпілля в обласному центрі. Невстановлений водій «Фольксваген Гольф» скоїв наїзд на жительку Теофіпольського району і зник з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці і звертаються до усіх можливих свідків ДТП з проханням надати будь-яку наявну інформацію. На перехресті вулиць Проскурівського Підпілля та Кам’янецької невстановлений водій скоїв на...
Суспільство
Святослав Гарасюк звернувся до президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Вадима Пристайко. Хмельничанина не евакуювали з Китаю через підвищену температуру.  Святослав попросив, щоб його евакуювали на батьківщину з епіцентру поширення коронавіруса. Відеозвернення Гарасюка опублікувало видання hromadske. За його словами, на момент евакуації 20 лютого в нього була підвищена температура тіла і його не допустили на борт літака. Одн...
Спорт
Вперёд З настанням сприятливих погодних умов працівники Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 відновили роботи по першому етапу підготовки футбольного газону до спортивного сезону 2020 року. Працівники проводять загрібання піску та зачісування сухої трави. Ретельно оглядають стан трав’яного покриття на предмет просідання ґрунту чи можливих пошкоджень після зими. Наступним етапом підготовки стане підсів необхідних місць спеціальною сумішшю з земл...
Суспільство
29 лютого у парку культури та відпочинку імені М. Чекмана відбудеться свято зустрічі весни. Розпочнуться святкові заходи о 13-ій годині концертною програмою «Весна ще так ніколи не співала» за участю колективів закладів освіти. У програмі заходу також: театралізоване дійство «Весну закликаємо», концерт муніципального естрадно-духового оркестру і заслужених артистів України Вадима та Євгена Гжегожевських, музичний батл, інтерактивні розваги, катання на коня...
Пригоди
Учора ввечері, 26 лютого, у місті Хмельницькому по вул. Прибузькій в автомобілі "Opel" виявлено тіло чоловіка.  За попередньою інформацією, вбили 58-річного власника одного із місцевих підприємств, що надавав послуги з розроблення проєктно-будівельної документації.  Його тіло виявлено за кермом автомобіля з ножовим пораненням в область грудної клітини, ймовірно у серце, повідомляє XM-inside.  Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини вбивства чоловіка,...
Суспільство
На цьому наголосив голова адміністрації Дмитро Габінет під час проведення засідання ТЕБ і НС, обговорюючи питання заходів з профілактики щодо попередження завезення і розповсюдження на території області респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом. Голова адміністрації наголосив, що наразі дане питання є найбільш актуальним: “Ми розуміємо, що у всіх країнах, де виявлений коронавірус також мешкають і українці, тому кожна область має мати напрацьований ал...
Кримінал
Правоохоронними органами області продовжується робота з припинення діяльності заборонених законом гральних закладів. За результатами проведення санкціонованих судом обшуків у чотирьох приміщеннях, слідчими у взаємодії із співробітниками управління Служби безпеки України в області, виявлено понад 70 одиниць комп’ютерної техніки та інше обладнання, за допомогою якого надавались заборонені послуги, робочі записи, а також кошти в сумі понад 7 тис грн. Предмети...