Все, що потрібно знати хмельничанам про субсидії

"Комуналка" невпинно дорожчає. У цих умовах дедалi бiльше родин не здатнi оплачувати за високими тарифами самостiйно, тому змушені звертатися за субсидiєю.
За прогнозами, у новому опалювальному сезонi державної пiдтримки для оплати ЖКП потребуватимуть щонайменше 7-8 мiльйонiв родин. Нерiдко серед населення поширюється чимало чуток про те, як призначають субсидiю. Розвiнчати основнi мiфи ми попросили Лесю Дронь, начальника вiддiлу пiльг, соцiальних допомог та компенсацiйних виплат управлiння соцзахисту мiськради, пише газета "Експрес"

Клопоту з оформленням субсидiй багато, а насправдi вона може становити мiзерну суму.
З травня 2015 року призначення житлової субсидiї максимально спрощене. Для одержання субсидiї потрiбно заповнити заяву про призначення житлової субсидiї та декларацiю про доходи й витрати осiб, якi звернулися за призначенням житлової субсидiї. Заповненi документи слiд подати до органу соцiального захисту за мiсцем реєстрацiї або надiслати поштою. Не виходячи з дому, попередньо зареєструвати документи про призначення житлової субсдії можна за цим посиланням
get_img
Субсидiя розраховується як рiзниця мiж розмiром плати за житлово-комунальнi послуги в межах соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв користування житлово-комунальними послугами й обсягом обов'язкового вiдсотка платежу.
Обов'язкова частка плати за послуги є iндивiдуальною для кожної сiм'ї й залежить вiд її доходу, кiлькостi осiб, якi зареєстрованi в житловому примiщеннi та яким нараховується плата за послуги. Чим вищi (нижчi) доходи сiм'ї, тим бiльше (менше) сiм'я сплачуватиме за послуги. Крiм того, розмiр субсидiї залежить вiд вартостi плати за послуги: бiльшу субсидiю призначать сiм'ї, яка бiльше сплачує за послуги в межах соцiальних нормативiв. Згiдно з новим порядком, субсидiя призначається на 12 мiсяцiв.
Якщо протягом цього перiоду пiдвищаться тарифи на комунальнi послуги, розмiр субсидiї буде перераховано та збiльшено вiдповiдно до зростання цiни послуг без додаткового звернення громадян. До слова, за даними Держстату, середнiй розмiр призначеної субсидiї на оплату житлово-комунальних послуг протягом сiчня-лютого 2016 року становив близько 1300 грн., при цьому в мiстах — приблизно 1100 гривень, у сiльськiй  мiсцевостi — 1700 —1800 гривень.
Субсидiю не надають, якщо в домогосподарствi зареєстрованi безробiтнi працездатного вiку.
Працездатним громадянам, якi не працюють (не навчаються, не стоять на облiку в службi зайнятостi), призначається житлова субсидiя. Проте для призначення субсидiї з 1 травня цього року до сукупного доходу цих громадян включають дохiд на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб (на цей час це 2900 грн).
Потрiбно використовувати газ, воду та iншi комунальнi послуги в повному обсязi, на якi призначено субсидiю, iнакше її перестануть надавати.
Громадяни, яким призначено субсидiю, зобов'язанi щомiсячно сплачувати вартiсть фактично спожитої послуги. У разi, коли вартiсть фактично використаної послуги менша, нiж обов'язкова частка витрат на оплату цiєї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартiсть.
Сума субсидiї, яку структурнi пiдроздiли з питань соцзахисту переказали на рахунки виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг для оплати їх вартостi в розмiрi соцiальних нормативiв i яка не використана домогосподарством внаслiдок економiї споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числi обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступнi розрахунковi перiоди в межах опалювального сезону.
Пiсля закiнчення опалювального сезону:
— сума невикористаної субсидiї на оплату послуг iз централiзованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязi на пiдставi акта звiряння, складеного разом iз структурним пiдроздiлом з питань соцзахисту;
— частина невикористаної суми субсидiї на оплату послуг iндивiдуального опалення (теплопостачання), що еквiвалентна вартостi (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрiв природного газу або вартостi 150 кВт-год. електричної енергiї (в разi використання природного газу/електричної енергiї для iндивiдуального опалення), зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числi обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступнi розрахунковi перiоди;
— частина невикористаної суми субсидiї на оплату послуг iндивiдуального опалення (теплопостачання), крiм коштiв, що залишаються на рахунках домогосподарства, повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на пiдставi акта звiряння, складеного разом iз структурним пiдроздiлом з питань соцзахисту.
Як бачимо, економне використання послуг не стане причиною припинення надання субсидiї. Навпаки, в разi економного використання електроенергiї, послуг водопостачання (водовiдведення) та пiдiгрiвання води сiм'ї менше сплачуватимуть. А в разi економного використання послуг теплопостачання чи газопостачання (опалення) до бюджету повертатимуть лише невикористанi суми субсидiї.
Субсидiю не надають, якщо пiд час перевiрки декларацiй з'ясовується, що люди мають у власностi кiлька квартир чи машин.
Це не є причиною для вiдмови в наданнi субсидiї. Громадяни можуть мати у власностi кiлька квартир (житлових будинкiв), але одержать субсидiю лише на одне житлове примiщення (житловий будинок) —за мiсцем реєстрацiї.
Єдина перепона для призначення субсидiї — придбання дороговартiсних товарiв, оплата послуг (крiм медичних) на суму, що на дату купiвлi (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. Нагадаю, що коли людина звернеться за субсидiєю до кiнця цього року, то доходи братимуть за 2015 рiк.
За помилки пiд час заповнення декларацiї доведеться повертати субсидiї.
Надання ранiше призначеної субсидiї припиняється, якщо громадянин приховав або свiдомо подав недостовiрнi данi про доходи (не зазначив один iз видiв доходiв) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидiю, внаслiдок чого йому була надмiру перерахована сума субсидiї, — з мiсяця, в якому виявлено порушення. Заповнюючи заяву та декларацiю, громадяни повиннi вказувати повну, достовiрну та правильну iнформацiю, нiчого не приховуючи (зокрема, доходiв). Iнформацiю про доходи громадян органи соцiального захисту одержують у Державнiй фiскальнiй службi. Якщо з'ясується, що пiд час звернення за призначенням субсидiї громадяни подали недостовiрну iнформацiю, яка вплинула на право сiм'ї на субсидiю, то, на жаль, така сiм'я повинна повернути одержану субсидiю. Проте якщо, подавши недостовiрну iнформацiю, сiм'я все-таки мала право на субсидiю, а її розмiр завищений, то орган соцiального захисту з урахуванням нововиявлених обставин (наприклад, нова iнформацiя про доходи) проведе перерахунок субсидiї. При цьому поверненню пiдлягає лише надмiрно надана субсидiя.
Субсидiї не надають, коли є заборгованiсть з оплати житлово-комунальних послуг.
Наявнiсть заборгованостi з оплати ЖКП не впливає на призначення субсидiї. Це дає можливiсть сiм'ям, якi мають заборгованiсть, оформивши житлову субсидiю, не накопичувати нових боргiв. Проте в разi призначення житлової субсидiї громадяни повиннi сплачувати свою частку плати, а також по змозi сплачувати заборгованiсть, яка утворилася до моменту призначення житлової субсидiї.
Для оформлення субсидiї потрiбно вказувати вiдсотки вiд депозиту як один iз видiв доходуАдже Мiнфiн проводить перевiрку доходiв одержувачiв субсидiй через банкiвськi установи.
Вiдповiдно до Порядку призначення та надання житлових субсидiй до сукупного доходу не враховують доходи вiд розмiщення депозитiв. Мiнфiн справдi проводить верифiкацiю (перевiрку) доходiв одержувачiв житлових субсидiй.
Результати перевiрки подають органам соцiального захисту, якi призначали субсидiю, для аналiзу. Якщо виявиться, що громадяни подали недостовiрну iнформацiю, що вплинула на право на призначення субсидiї, то громадяни зобов'язанi повернути субсидiю.
Оформлення субсидiї в майбутньому може перешкодити продажу квартири або будинку чи завадить оформити спадщину. 
Такi думки безпiдставнi. У Порядку призначення та надання житлових субсидiй чiтко встановлено, що субсидiя є безповоротною i її надання не тягне за собою змiни форми власностi житла.
Громадяни втратять субсидiю, якщо купуватимуть валюту. 
Покупка валюти не вказана в перелiку вартiсних покупок, здiйснення яких позбавляє права на одержання житлової субсидiї.
Субсидiю не призначають батькам-пенсiонерам, у помешканнi яких зареєстрованi повнолiтнi дiти, якi проживають в iншому мiсцi. 
Субсидiя призначається однiй iз зареєстрованих у житловому примiщеннi осiб. Якщо повнолiтнi дiти зареєстрованi в житловому примiщеннi з батьками, але фактично не проживають з ними, надання батькам субсидiї (без урахування дiтей) можливе на пiдставi рiшення вiдповiдної комiсiї. При цьому плата за послуги нараховується лише на тих осiб, якi зареєстрованi та фактично проживають у житловому примiщеннi (без урахування дiтей, якi не проживають). Доходи дiтей, якi не проживають та на яких не нараховується плата за послуги, не включають до сукупного доходу осiб (сiм'ї), якi зареєстрованi та проживають у житловому примiщеннi та яким надається субсидiя.
В окремих випадках на пiдставi рiшення вiдповiдної комiсiї та акта обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства субсидiя може бути призначена особi, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому примiщеннi (будинку) на пiдставi договору найму (оренди) житла.

expres.ua
субсидія оформлення вимоги роз'яснення
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Загальна заборгованість населення перед МКП “Хмельницькводоканал” станом на 1 вересня цього року становить 25,5 млн гривень. Комунальне підприємство готове йти назустріч споживачам, які мають борг, але не мають можливості його погасити. Існує можливість виплати боргу частинами, тобто, його реструктуризації. Для цього споживач має укласти відповідний договір. Як укласти договір на реструктуризацію боргу? Для укладання договору на реструктуризацію необхідно...
Суспільство
Цьогоріч виповнюється 588 років з часу першої писемної згадки про місто Хмельницький. Святкування вируватиме впродовж двох днів, 28 і 29 вересня. Для зручності жителів і гостей міста у ці дні працюватимуть додаткові тролейбуси, які з 23 години 30 хвилин курсуватимуть за напрямками: Озерна, два тролейбуси цього напрямку очікуватимуть на зупинці “Торговий центр” по вул. Кам'янецькій; АС№1, через вулицю Зарічанську, в зворотньому напрямку через проспект Миру,...
Суспільство
Напередодні Дня партизанської слави хмельничани вшанували пам’ять тих, хто в часи Другої світової війни в тилу ворога боролися заради звільнення рідної землі. На Військовому кладовищі хвилиною мовчання згадали подвиг підпільників та партизанів. У період Другої світової війни діяло близько 6200 партизанських угруповань та загонів. На території України величезна партизанська армія нараховувала 55 з'єднань, майже 2 тисячі загонів, у яких воювало понад 500 тис...
Суспільство
Актор хоче, щоб його могила була в селі Загірці Хмельницької області Американський актор Міккі Рурк несподівано заявив, що заповідає поховати себе в Україні. А виникло таке незвичайне бажання у уродженця штату Нью-Йорк, що має ірландські та французьке коріння, після розповідей його помічника Дмитра Корнійчука. Асистент розповів акторові про своє рідне село Загірці в Хмельницькій області. «Я говорив Дмитру, що коли помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він...
Суспільство
Автор е-петиції Владислава Мельникова пропонує встановити пам'ятник на теритеорії "Молодіжного парку". "Зважаючи на те, що Хмельницька область є культурною та творчою, пропоную вшанувати пам'ять українського співака, композитора, поета, продюсера, телеведучого - Андрія Вікторовича Кузьменка та встановити йому пам'ятник під назвою : "Пам'яті Кузьми Скрябіна" на території "Молодіжного парку"". Аби розглянули петицію потрібно зібрати 500 голосів.
Суспільство
Цьогоріч виповнюється 588 років з часу першої писемної згадки про місто Хмельницький. Святкування вируватиме впродовж двох днів, 28 і 29 вересня, та проходитиме під гаслом: «Ласкаво просимо у Хмельвіль!». На центральній вулиці міста – Проскурівській можна буде долучитися до культурних та спортивно-ігрових заходів. У сценарії: офіційне привітання міського голови, святковий концерт, фото-зони, ярмарок, парад казкових героїв і не тільки.
Кримінал
19-річний молодик раніше вже вчиняв аналогічні злочини на території м. Хмельницького, а цього разу залишив злочинний слід на території Ярмолинецького району. До Ярмолинецького відділення поліції звернувся 60-річний житель с. Голохвасти із повідомленням про те, що з його господарства викрали трактор та автомобіль «ВАЗ 2106». Вжитими оперативно-розшуковими заходами працівники Ярмолинецького відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУ...
Культура
Вперше в Хмельницькому до Дня міста серед школярів було проведено творчий конкурс «Привітай рідненьке місто з Днем народження». Для того, щоб взяти участь потрібно було власноруч виготовити святкову листівку, аплікацію або будь-яку іншу поробку та додати теплі слова вітання на адресу іменинника – рідного міста Хмельницького. Загалом у конкурсі взяли участь близько 100 школярів міста. Усі роботи були цікаві та унікальні в своєму роді, діти проявили фантаз...
Пригоди
Станом на 19 вересня із 9 хворих, що були учасниками весілля, яке відбулось 7-8 вересня в закладі ресторанного господарства м.Ізяслав виписано із стаціонару 6 перехворілих. На лікуванні в інфекційному відділенні Ізяславської центральної районної лікарні ще залишається 3 хворих. Нагадаємо: На Хмельниччині після весілля в лікарню госпіталізували гостей При бактеріологічному обстеженні хворих у більшості з них виявлено золотистий стафілокок і встановлено закл...
Новини по темі
Борги за житлово-комунальні послуги можна реструктуризувати - МКП “Хмельницькводоканал”
Під час святкування Дня міста Хмельницького курсуватимуть додаткові тролейбуси
Хмельничани вшанували пам’ять партизанів та підпільників
Міккі Рурк попросив поховати його на Хмельниччині
У Хмельницькому хочуть встановити пам'ятник Кузьмі Скрябіну
«Ласкаво просимо у Хмельвіль!» – гасло цьогорічного Дня міста Хмельницького (ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ)
ПриватБанк дізнався, на що подоляни витрачалися влітку
Допомога тваринам: У Хмельницькому проведуть благодійний ярмарок
До Дня міста Хмельницького пройде Фестиваль «Синергія»
У Хмельницькому триває Всеукраїнський профілактичний рейд з метою запобігання бездоглядності школярів