• Головна
  • Батьківська недбалість чи відсутність грошей: на Хмельниччині померла 1,5-річна дитина
17:23, 28 березня 2018 р.

Батьківська недбалість чи відсутність грошей: на Хмельниччині померла 1,5-річна дитина

Не­що­дав­но в ре­ані­ма­цій­но­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ по­мер­ла пів­то­ра­річ­на дів­чинка, меш­канка се­ла Пи­ляї Лен­ко­вець­кої ОТГ.

Ме­ди­ки за­пев­ня­ють, що зі сво­го бо­ку зро­би­ли все мож­ли­ве, повідомляє День за днем. За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії Ва­ле­рія Си­во­ко­ню­ка, ди­ти­на пос­ту­пи­ла із за­дав­не­ною хво­ро­бою.

—В ди­ти­ни про­тя­гом 4 днів бо­лів жи­віт, во­на блю­ва­ла, але ма­ма за­ли­ши­ла це без ува­ги та до ме­ди­ків не звер­та­ла­ся,— роз­по­вів у те­ле­фон­ній роз­мо­ві Ва­ле­рій Вік­то­ро­вич.— «Швид­ку» вик­ли­ка­ли ли­ше то­ді, ко­ли ди­ти­на знеп­ри­том­ні­ла. Дів­чинку до від­ді­лен­ня доп­ра­ви­ли вже на тер­мі­наль­ній ста­дії пе­ри­то­ні­ту (апен­ди­ци­ту), ко­ли до смер­ті за­ли­ша­єть­ся го­ди­на або ж пів­то­ри. Звіс­но, вря­ту­ва­ти її ми вже не мог­ли… Ди­ти­на бу­ла без сві­до­мос­ті, до­ве­ло­ся пе­ре­вес­ти її на штуч­ну вен­ти­ля­цію ле­гень, нир­ки не пра­цю­ва­ли, про­во­ди­ли­ся ре­ані­ма­цій­ні за­хо­ди.

Сім’я, де ста­ла­ся тра­ге­дія,— ба­га­то­діт­на, має шес­те­ро ді­тей. На про­жи­ван­ня в се­ло при­їха­ли в 2015 ро­ці.

—З лі­та 2017 ро­ку ро­ди­на пе­ре­бу­ває на об­лі­ку як та­ка, що опи­ни­ла­ся в склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах,— роз­по­ві­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк, ке­ру­юча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Лен­ко­вець­кої ОТГ.— Ос­кіль­ки ма­ма час­то злов­жи­ва­ла спир­тним та не ви­ко­ну­ва­ла на­леж­но бать­ківсь­ких обов’яз­ків. За ці­єю ро­ди­ною вів­ся пос­тій­ний кон­троль, з ни­ми пра­цю­вав со­ці­аль­ний фа­хі­вець.

Ма­ма дів­чинки 1987 ро­ку на­род­ження. А її спів­мешка­нець— 1982 ро­ку. Пос­тій­ні за­ро­біт­ки в ро­ди­ни від­сутні. Ма­ють під­собне гос­по­дарс­тво та го­род.

—Ра­ні­ше бать­ко пра­цю­вав в се­лі на фер­мі, але піс­ля його лік­ві­да­ції, пос­тій­ної ро­бо­ти не має,— ре­зю­му­ва­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк.— За­раз до­по­ма­гає в се­лі лю­дям по гос­по­дарс­тву.

Сім’ю що­тиж­ня від­ві­ду­ва­ли ме­ди­ки.

—Що­се­ре­ди ді­тей ог­ля­дав лі­кар-пе­ді­атр, не раз во­на да­ва­ла ре­ко­мен­да­ції, що во­ни пот­ре­бу­ють ста­ці­онар­но­го лі­ку­ван­ня, про­те, бать­ки зав­жди від­мовля­ли­ся від гос­пі­та­лі­за­ції че­рез нес­та­чу кош­тів. Та­кож за ро­ди­ною спос­те­рі­га­ла і міс­це­вий фель­дшер,— до­да­ла Люд­ми­ла Ле­оні­дів­на.

На­ра­зі пра­ців­ни­ка­ми Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції про­во­дить­ся єди­не до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня.

—По­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву за стат­тею 166 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни— зліс­не не­ви­ко­нан­ня бать­ка­ми, опі­ку­на­ми чи пік­лу­валь­ни­ка­ми вста­нов­ле­них за­ко­ном обов’яз­ків по дог­ля­ду за ди­ти­ною або за осо­бою, що­до якої вста­нов­ле­на опі­ка чи пік­лу­ван­ня,— про­ко­мен­ту­ва­ла Ві­та Да­ви­дюк, стар­ший ін­спек­тор сек­то­ру мо­ні­то­рин­гу Ше­пе­тівсь­ко­го ВП.— Да­на стат­тя пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді об­ме­жен­ня во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків або поз­бавлен­ням во­лі на той са­мий строк.

За сло­ва­ми Юлії Бо­гуш, на­чаль­ни­ка служ­би у спра­вах ді­тей Ше­пе­тівсь­кої РДА з пи­тань сі­мей­них форм ви­хо­ван­ня ді­тей ін­ші ді­ти ці­єї ро­ди­ни по­ки зна­хо­дять­ся в ди­тя­чо­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ.

На­га­да­ємо, ко­ли гро­мадсь­кі і со­ці­аль­ні служ­би вчас­но звер­та­ють ува­гу на проб­ле­му без­догляд­ності ді­тей, то тра­гіч­них ви­пад­ків мож­на уник­ну­ти й все обій­деться ли­ше гос­пі­та­лі­за­ці­єю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#дитина #смерть #Хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...