• Головна
  • На Хмельниччині пес напав на чоловіка який прямував на ринок. ФОТО
19:53, 21 червня 2018 р.

На Хмельниччині пес напав на чоловіка який прямував на ринок. ФОТО

На Хмельниччині пес напав на чоловіка який прямував на ринок. ФОТО

Прик­рий ін­ци­дент пе­ре­жив Во­ло­ди­мир Ко­за­чук, меш­ка­нець Ше­пе­тів­щи­ни, яко­го не­очі­ку­ва­но вку­сив со­ба­ка.

Вго­до­ва­ні со­ба­ки на те­ри­то­рії Ше­пе­тівсь­ко­го цен­траль­но­го рин­ку ні­ко­го не ля­ка­ють— си­ті, отож, нез­лі. Не­од­но­ра­зо­во спос­те­рі­га­ємо, як їх охо­че під­го­до­ву­ють жа­ліс­ли­ві про­дав­ці із м’яс­но­го па­віль­йону та ін­ших яток. Тва­ри­ни вдяч­ні за та­ку тур­бо­ту, то­му й хо­дять за та­ки­ми ба­зар­ни­ми гос­по­да­ря­ми ці­ли­ми гру­па­ми, а та­кож «за­хи­ща­ють» від по­куп­ців, повідомляє "День за Днем".

Читайте також: На Хмельниччині отруїли собаку: тварина помирала в жахливих конвульсіях. ВІДЕО 18+

—Сьогод­ні о сьомій го­ди­ні ран­ку, йду­чи до м’яс­но­го па­віль­йону, я по­мі­тив три со­ба­ки, що си­ді­ли не­по­да­лік, од­нак, ува­ги на них не звер­нув,— при­га­дує по­тер­пі­лий. — В один мо­мент я на­віть не зро­зу­мів, що ста­ло­ся, від­чув ли­ше укус у го­міл­ку й від­ра­зу роз­по­чав­ся гуч­ний гав­кіт. Пес пор­вав шта­ни­ну, а з ра­ни ви­ті­ка­ла кров.

На Хмельниччині пес напав на чоловіка який прямував на ринок. ФОТО, фото-1

Лю­ди на рин­ку від­ра­зу по­ча­ли на­да­ва­ти чо­ло­ві­ку пер­шу ме­дич­ну до­по­мо­гу та об­робля­ти ра­ну. Піс­ля при­го­ди він звер­нувся до трав­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ.

—За­раз міс­це уку­су доб­ря­че при­пух­ло. В лі­кар­ні ме­ні зро­би­ли щеп­лення про­ти прав­ця й ска­за­ли, по мож­ли­вос­ті, спос­те­рі­га­ти за со­ба­кою про­тя­гом 10 днів. Як­що з нею ні­чо­го не ста­неть­ся — то щеп­лення про­ти ска­зу не ро­би­тимуть.

Так ме­ди­ки заз­ви­чай ра­дять, аби зай­вий раз не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти де­фі­цит­ну вак­ци­ну.

Во­ло­ди­мир со­ба­ку за­пам’ятав, але хви­лю­єть­ся, що на його міс­ці мог­ла бу­ти ди­ти­на або ж ва­гіт­на жін­ка, які є на­ба­га­то враз­ли­ві­ши­ми та без­за­хис­ні­ши­ми. Чи має хтось кон­тро­лю­ва­ти віль­не пе­ре­бу­ван­ня чо­ти­ри­но­гих дру­зів на те­ри­то­рії рин­ку, щоб во­ни не нес­ли заг­ро­зу по­куп­цям?

—Чи­сель­ність со­бак по всьому міс­ту кон­тро­лює міс­це­ва вла­да,— роз­по­ві­дає у те­ле­фон­ній роз­мо­ві Ана­то­лій Пі­голь, ди­рек­тор цен­траль­но­го рин­ку.— То­му це проб­ле­ма міс­це­вої вла­ди. На­віть, як­що їх ви­ве­зе­мо з рин­ка, во­ни все рів­но по­вер­нуть­ся.

Читайте також: З поминок в лікарню: на Хмельниччині під час обіду отруїлися близько 15 людей

В ці­ло­му, кіль­кість без­при­туль­них со­бак у міс­ті зрос­тає. Бро­дя­чі пси час­то згра­ями веш­та­ють­ся ву­ли­ця­ми. Особ­ли­во ба­га­то со­бак роз­ве­ло­ся в міс­цях скуп­чення лю­дей, де їх під­го­до­ву­ють. При­мі­ром, на вок­за­лах чи­сель­ність чо­ти­ри­ла­пих пе­ре­ви­щує кіль­кість зус­трі­ча­ючих та про­вод­жа­ючих. А на міс­це­во­му ав­то­вок­за­лі взим­ку па­са­жи­рам вза­га­лі до­во­дить­ся сто­яти, бо на си­дін­нях вмос­ти­ли­ся чо­ти­ри­но­гі без­хать­ки.

#собака #покусала #чоловік #вакцина #Хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...