• Головна
  • Поспішай сплатити аліменти: набрав чинності новий закон проти боржників
11:45, 28 серпня 2018 р.

Поспішай сплатити аліменти: набрав чинності новий закон проти боржників

Поспішай сплатити аліменти: набрав чинності новий закон проти боржників

Місь­крайон­ний від­діл ДВС по­пе­ред­жає, що за нес­во­єчас­ну спла­ту алі­мен­тів — на­ра­хо­ву­ва­ти­муть­ся штра­фи.

За­кон на­бу­ває чин­ності із 28 сер­пня.

Зок­ре­ма, нес­пла­та алі­мен­тів на ут­ри­ман­ня ди­ти­ни за шість мі­ся­ців з дня пред’яв­лення ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­ту тяг­не за со­бою за­лу­чен­ня до сус­піль­но-ко­рис­них ро­біт на строк від 120 до 240 го­дин, а за пов­торне про­тя­гом ро­ку вчи­нен­ня цього пра­во­по­ру­шен­ня— на строк від 240 до 360 го­дин. Ухи­лен­ня осо­би від сус­піль­но-ко­рис­них ро­біт тяг­не ад­мі­ніс­тра­тив­ний арешт стро­ком до 10 діб.

Крім то­го, у ви­пад­ку зліс­но­го ухи­лен­ня від сус­піль­но ко­рис­них ро­біт бор­жни­ків при­тяг­нуть до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк до двох ро­ків.

Та­кож пе­ред­ба­че­ні змі­ни що­до роз­мі­ру алі­мен­тів. Так, мі­ні­маль­ний га­ран­то­ва­ний роз­мір алі­мен­тів на од­ну ди­ти­ну не мо­же бу­ти мен­ше 50% про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му для ди­ти­ни від­по­від­но­го ві­ку.

За на­яв­ності за­бор­го­ва­нос­ті по спла­ті алі­мен­тів за один рік, ви­ко­на­вець ви­но­сить пос­та­но­ву про нак­ла­ден­ня на бор­жни­ка штра­фу у роз­мі­рі 20%, за два ро­ки— 30%, а за три ро­ки— 50% су­ми за­бор­го­ва­нос­ті по спла­ті алі­мен­тів.

Змі­на­ми до Сі­мей­но­го ко­дек­су вста­нов­ле­но мож­ли­вість ви­їз­ду ди­ти­ни за кор­дон на строк до од­но­го мі­ся­ця та біль­ше у ра­зі:

  • наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів;
  • наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитини (за відповідним переліком захворювань), що підтверджується відповідними документами за встановленою формою.

Та­кож змі­на­ми пе­ред­ба­че­но на­ра­ху­ван­ня ви­ко­нав­чо­го збо­ру у роз­мі­рі 10 від­сотків су­ми за­бор­го­ва­нос­ті із спла­ти алі­мен­тів за­леж­но від роз­мі­ру прос­тро­че­но­го що­мі­сяч­но­го алі­мен­тно­го пла­те­жу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#аліменти #борги #пеня #робота
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...