• Головна
  • Дозвольте вийти: чи може вчитель не пустити дитину до вбиральні під час уроку?
11:48, 4 вересня 2019 р.

Дозвольте вийти: чи може вчитель не пустити дитину до вбиральні під час уроку?

Дозвольте вийти: чи може вчитель не пустити дитину до вбиральні під час уроку?

Чи мо­же вчи­тель за­бо­ро­ни­ти уч­не­ві вий­ти під час уро­ку

Од­ра­зу заз­на­чи­мо, що йдеть­ся не про вий­ти і пі­ти у спра­вах на не­виз­на­че­ний час, а про си­ту­ацію, ко­ли ди­ти­на справ­ді має та­ку пот­ре­бу, нап­риклад, щоб пі­ти до ту­але­ту.

Як на­го­ло­шує юрис­тка Ре­гі­ональ­но­го цен­тру з на­дан­ня бе­зоп­латної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги у Хмель­ницькій об­ласті Оль­га Чор­на, ка­те­го­рич­на за­бо­ро­на мо­же ма­ти не­га­тив­ні нас­лідки й для уч­ня, і для вчи­те­ля. Для ос­таннього, зок­ре­ма, й юри­дич­ні.

У су­до­вій прак­ти­ці ві­до­мі ви­пад­ки, ко­ли нас­лідком від­мо­ви пе­да­го­га від­пусти­ти ди­ти­ну до вби­раль­ні бу­ло звіль­нен­ня. Упов­но­ва­же­ні ор­га­ни, до яких ма­ють пра­во звер­ну­ти­ся бать­ки, мо­жуть роз­гля­да­ти факт за­бо­ро­ни як «не­людсь­ке по­вод­ження» — від­мо­ву в за­до­во­лен­ні ос­новних пот­реб, що, у свою чер­гу, по­ру­шує ви­мо­ги на­ці­ональ­но­го та між­на­род­но­го за­ко­но­давс­тва, пе­ре­ду­сім Єв­ро­пей­ської кон­венції з прав лю­ди­ни.

Зро­зу­мі­ло, що в заз­на­че­ній си­ту­ації не вик­лю­че­ні злов­жи­ван­ня з бо­ку шко­ля­рів, то­му вчи­те­лі ма­ють прий­ма­ти рі­шен­ня з ог­ля­ду на влас­ний дос­від, пам’ята­ючи при цьому про ви­мо­ги за­ко­но­давс­тва та мож­ли­ві нас­лідки.

На­га­да­ємо, що без­коштов­ні кон­суль­та­ції з пра­во­вих пи­тань, роз’яс­нення за­ко­но­давс­тва (для всіх без ви­нят­ку ка­те­го­рій гро­ма­дян), а та­кож бе­зоп­латні пос­лу­ги за­хис­ту та пред­став­ниц­тва в су­ді (для не­за­хи­ще­них ка­те­го­рій гро­ма­дян) мож­на от­ри­ма­ти в цен­трах з на­дан­ня бе­зоп­латної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги або бю­ро пра­во­вої до­по­мо­ги.

Діз­на­ти­ся ад­ре­су най­ближ­чо­го до Вас цен­тру чи бю­ро мож­на, за­те­ле­фо­ну­вав­ши за но­ме­ром 0-800-213-103 (єди­ний кон­такт-центр сис­те­ми бе­зоп­латної пра­во­вої до­по­мо­ги в Ук­ра­їні — ці­ло­до­бо­во та без­коштов­но в ме­жах Ук­ра­їни).

Чи­тай­те та­кож: В Хмельницькому відбулася ІІІ Фабрика освітніх ідей (фото)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#освіта #хмельницький
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Спецтема
Шкільне життя - це бурхливе море, в якому зустрічаються юність, жага до знань та розкриття життєвих таємниць. Шкільні роки — це свята, подорожі, дружба й перше кохання. У школі ми вчимося дружити, прощати, бути милосердними, а це так важливо в наш час. Крім знань, зі школи ми винесемо найцінніше — вміння бути людиною. Знання — це мудрість.
Оголошення
live comments feed...