Коли та який грип чекати цьогоріч хмельничанам

Епі­де­міч­ний се­зон ГРВІ та гри­пу 2019–2020 ро­ків роз­по­чав­ся з 30 ве­рес­ня (40 тиж­день ро­ку) та три­ва­ти­ме до кін­ця трав­ня (20 тиж­день).

Про це по­ві­дом­ляє Хмель­ницький об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ. 

З нас­танням осе­ні, щоп­равда, чи­ма­ло лю­дей вже встиг­ли зах­во­рі­ти, але би­ти три­во­гу ще за­ра­но: влас­не грип до нас іще не дій­шов, лю­ди хво­рі­ють зви­чай­ни­ми рес­пі­ра­тор­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми.

Зах­во­рю­ва­ність ГРВІ ди­на­міч­но зрос­тає і це при­та­ман­но для осінньо-зи­мо­во­го пе­рі­оду. У ми­ну­ло­му се­зо­ні в Хмель­ницькій об­ласті бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но цир­ку­ля­цію ві­ру­су гри­пу ти­пу А Син­га­пур. За прог­но­за­ми ВО­ОЗ в Ук­ра­їні у цьому епід­се­зо­ні слід че­ка­ти 4 шта­ми ві­ру­су гри­пу: «Канзас» (А/H3N2); «Брісбен» (А/Н1N1); «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria); «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). Се­ред них 2 для нас но­ві (Бріс­бан та Кан­зас).

Ніх­то не мо­же дос­те­мен­но зна­ти, як по­ве­де се­бе той чи ін­ший штам ві­ру­су гри­пу у ни­нішньому се­зо­ні, але най­ви­щі хви­лі підйому зах­во­рю­ва­нос­ті тра­ди­цій­но очі­ку­ють­ся у груд­ні та нап­ри­кін­ці січ­ня — по­чат­ку лю­то­го 2020 ро­ку. У ми­ну­ло­му ро­ці, ко­ли пе­ре­важ­но цир­ку­лю­вав штам ві­ру­су «Син­га­пур», в Ук­ра­їні від ус­клад­нень по­мер­ли 64 лю­ди­ни. Цей се­зон теж не бу­де лег­ким. Як­що до нас дій­де но­вий ві­рус «Кан­зас» (А/H3N2), то в гру­пі ри­зи­ку (тоб­то на яку най­час­ті­ше при­па­да­ють ле­таль­ні ви­пад­ки) опи­нять­ся не­щеп­ле­ні лю­ди пен­сій­но­го ві­ку.

Ві­ру­су “Бріс­бен”(А/Н1N1) теж ще не бу­ло в Ук­ра­їні, він впер­ше ви­ді­ле­ний в Авс­тра­лії. Його ос­новна гру­па ри­зи­ку — це ді­ти, лю­ди пра­цез­датно­го ві­ку з хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми (з ді­абе­том, брон­хі­аль­ною ас­тмою, ожи­рін­ням, ін­ши­ми па­то­ло­гі­ями) та ва­гіт­ні. При­го­ту­ван­ня до зус­трі­чі з гри­пом вже роз­по­ча­то. Щеп­лю­ва­тись про­ти гри­пу і в по­точ­но­му се­зо­ні і в ми­ну­ло­му роз­по­ча­ли з 43 тиж­ня ро­ку — це кі­нець жов­тня.

По­чи­на­ти вак­ци­на­цію лі­ка­рі заз­ви­чай ра­дять до по­чат­ку ак­тивної зах­во­рю­ва­нос­ті, хо­ча вак­ци­ну­ва­ти­ся мож­на і уп­ро­довж усього се­зо­ну, ад­же іму­ні­тет піс­ля щеп­лення від гри­пу ви­роб­ля­єть­ся у лю­ди­ни уп­ро­довж двох тиж­нів. Зав­дя­ки вак­ци­на­ції ймо­вір­ність тяж­ко­го пе­ре­бі­гу зах­во­рю­ван­ня та ус­клад­нень змен­шу­єть­ся на 60 %, ймо­вір­ність смер­тель­них ви­пад­ків змен­шу­єть­ся на 80 %, а час­то­та гос­пі­та­лі­за­цій змен­шу­єть­ся приб­лизно на 50 %.

Цього ро­ку Ук­ра­їна за­ку­пи­ла вак­ци­ни про­ти гри­пу ви­роб­ниц­тва Фран­ції (Са­но­фі Пас­тер) та Ко­реї (Грін Кросс Кор­по­рей­шн). Фран­цузь­ка вак­ци­на є чо­ти­ри­ком­по­нен­тною (тоб­то діє на 4 шта­ми ві­ру­сів), а ко­рей­ська — три­ком­по­нен­тною. Хо­ча ті, хто вак­ци­ну­вав­ся в ми­ну­ло­му ро­ці, уже бу­дуть за­хи­ще­ні від двох шта­мів гру­пи В — «Ко­ло­ра­до» і «Пху­кет».

Вар­то заз­на­чи­ти, що щеп­лення від гри­пу не вхо­дить у пе­ре­лік обов’яз­ко­вих, а зна­чить вак­ци­ни не за­ку­по­ву­ють­ся цен­тра­лі­зо­ва­но із дер­жбюд­же­ту. Їх за­во­зять в Ук­ра­їну при­ват­ні ком­па­нії в за­леж­ності від по­пи­ту. І су­дя­чи зі збіль­шен­ня пос­та­вок, ук­ра­їн­ці ста­ли біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти са­ме про­фі­лак­ти­ці гри­пу. Але для міц­но­го іму­ні­те­ту не менш важ­ли­во зба­лан­со­ва­но хар­чу­ва­ти­ся, збе­рі­га­ти ба­ланс пра­ці та від­по­чин­ку, а ще мож­на за­гар­то­ву­ва­ти­ся.

Як­що ж ви все-та­ки зах­во­рі­ли, слід за­ли­ша­ти­ся вдо­ма і дот­ри­му­ва­ти­ся пос­тіль­но­го ре­жи­му про­тя­гом усього тем­пе­ра­тур­но­го пе­рі­оду, ос­кіль­ки гри­поз­не зах­во­рю­ван­ня є ве­ли­ким на­ван­та­жен­ням на сер­це­во-су­дин­ну сис­те­му. Пи­ти біль­ше рі­ди­ни, щоб ви­ми­ва­ти ток­сичні про­дук­ти об­мі­ну, які ут­во­рю­ють­ся під час ін­фекцій­но­го зах­во­рю­ван­ня. Звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря. Са­ме він по­ви­нен приз­на­чи­ти не­об­хідне лі­ку­ван­ня з ура­ху­ван­ням ва­шо­го ста­ну здо­ров’я , ві­ку, су­путньої па­то­ло­гії то­що.

Ко­ли роз­по­чи­на­єть­ся епі­де­мія ГРВІ та гри­пу (зах­во­рю­ва­ність пе­ре­ви­щує епі­де­міч­ний по­ріг, три­ває 3–4 тиж­ні) фа­хів­ці ра­дять уни­ка­ти тіс­них кон­тактів з людь­ми, які чи­ха­ють і каш­ля­ють, не тор­ка­ти­ся ру­ка­ми очей, ро­та і но­са, ре­гу­ляр­но ре­тель­но ми­ти ру­ки з ми­лом, про­ти­ра­ти їх спир­товміс­ни­ми ан­ти­сеп­ти­ка­ми для рук, час­ті­ше здій­сню­ва­ти во­ло­ге при­би­ран­ня, про­віт­рю­ван­ня і зво­ло­жен­ня по­віт­ря в при­мі­щен­ні, де пе­ре­бу­ва­єте. 

хвороби хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Пригоди
На Хмельниччині 14 грудня в Старій Синяві прощалися з Андрієм Дзюбою – 26-тирічним бійцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув 11 грудня поблизу Новотроїцького Донецької області. Про це йдеться у сюжеті Суспільного. За словами начальника прес-центру ООС Андрія Агєєва ця втрата не бойова. Наразі, додав пресофіцер, триває розслідування обставин загибелі Андрія Дзюби. Прощатися з земляком прийшло кілька тисяч жителів містечка, які несли труну...
Пригоди
Упродовж 14-15 грудня вогнеборці тричі залучалися до ліквідації пожеж. Так, 14 грудня о 19:04 виникла пожежа господарчої споруди в с. Громівка Старокостянтинівського району. Пожежу оперативно ліквідовано силами вогнеборців 19 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем знищено перекриття та речі домашнього вжитку. Причина пожежі — коротке замкнення електромережі. О 21:05 виникла пожежа житлового будинку у с. Великий Жванчик Дунаєвецького району.  Бійці 1...
Суспільство
Правоохоронцями повідомлено про підозру трьом членам організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані алкогольні напої. Зазначимо, що завдяки чітким професійним оперативним та слідчим діям працівників податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області та співробітників Управління СБУ в області, скоординованим обласною прокуратурою області у серпні цього року було викрито та припинено протиправну діяль...
Суспільство
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату та Патріархії Української автокефальної православної церкви. Про це повідомляє "Zahіd" з посиланням на повідомлення архієпископа Чернігівського і Ніжинського, заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія (Зорі). За його слова...
Пригоди
Трагедія сталася на території водойми «Нетішинський міський пляж» Близько 9-ї години в м. Нетішин надійшло повідомлення до ДСНС від працівників поліції про те, що потрібна допомога по пошуку тіла зниклого 33 річного чоловіка. ДСНС: Задіяно було 13 чол. о/с та 3 од. техніки АЦ 40 (432921)63б.02, САРМ-С-(ГАЗ-66), АПД-4 (2705) Здійснено пошук тіла зниклого громадянина за допомогою човнів «БАРК» 2 од., на відстані орієнтовно 15 м. від берега виявлено тіло гром...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 грудня близько 14.00 години на автодорозі «Ізяслав — Шепетівка» поблизу села Припутні Ізяславського району. За попередньою інформацією, 35-річний житель м. Ізяслав, керуючи автомобілем «ВАЗ 2102», рухаючись у напрямку м. Шепетівка, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП водій та його 39-річний пасажир, житель м. Хмельницького, отримали тілесні ушкодження у вигляді закрито...
Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 13 грудня, близько 16.40 години в селі Вовча Гора Хмельницького району. Перевірка на «Драгері» показала 2,4 проміле алкоголю в крові водія. Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Захарівці, керуючи автомобілем «ЗАЗ 1102», скоїв наїзд на двох жінок 63 та 65 років, місцевих жительок, які рухались по узбіччю дороги в попутному напрямку. У результаті ДТП 63-річна жінка від отриманих травм померла на місці п...
Пригоди
Протягом 13-14 грудня у Хмельницькій області вогнеборці 5 разів залучалися до ліквідації пожеж. Так, о 08:01 повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло із смт Вінківці. Пожежу ліквідовано силами чергового відділення 27 Державного пожежно-рятувального поста. На місці пожежі виявлено тіло 66-річного громадянина. Причина пожежі – коротке замкнення електромережі. О 16:45  виникла пожежа житлового будинку у с. Княгинин Кам’янець-Подільського району. Вог...
Суспільство
Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Дмитра Разумкова скасувати виплати 81 депутату, які пропустили в листопаді понад 30% засідань парламенту. Про це йдеться в рішенні комітету від 12 грудня. Серед них є нардепи і від Хмельниччини:  Герега Олександр Володимирович. Обраний по виборчому округу №192. Бондар Віктор Васильович. Обраний по виборчому округу №191. Жмеренецький Олексій Сергійович. Обраний по виборчому округу №190. Лабазюк Сергії Петр...