• Головна
  • Коли та який грип чекати цьогоріч хмельничанам
09:28, 23 листопада 2019 р.

Коли та який грип чекати цьогоріч хмельничанам

Епі­де­міч­ний се­зон ГРВІ та гри­пу 2019–2020 ро­ків роз­по­чав­ся з 30 ве­рес­ня (40 тиж­день ро­ку) та три­ва­ти­ме до кін­ця трав­ня (20 тиж­день).

Про це по­ві­дом­ляє Хмель­ницький об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ. 

З нас­танням осе­ні, щоп­равда, чи­ма­ло лю­дей вже встиг­ли зах­во­рі­ти, але би­ти три­во­гу ще за­ра­но: влас­не грип до нас іще не дій­шов, лю­ди хво­рі­ють зви­чай­ни­ми рес­пі­ра­тор­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми.

Зах­во­рю­ва­ність ГРВІ ди­на­міч­но зрос­тає і це при­та­ман­но для осінньо-зи­мо­во­го пе­рі­оду. У ми­ну­ло­му се­зо­ні в Хмель­ницькій об­ласті бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но цир­ку­ля­цію ві­ру­су гри­пу ти­пу А Син­га­пур. За прог­но­за­ми ВО­ОЗ в Ук­ра­їні у цьому епід­се­зо­ні слід че­ка­ти 4 шта­ми ві­ру­су гри­пу: «Канзас» (А/H3N2); «Брісбен» (А/Н1N1); «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria); «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). Се­ред них 2 для нас но­ві (Бріс­бан та Кан­зас).

Ніх­то не мо­же дос­те­мен­но зна­ти, як по­ве­де се­бе той чи ін­ший штам ві­ру­су гри­пу у ни­нішньому се­зо­ні, але най­ви­щі хви­лі підйому зах­во­рю­ва­нос­ті тра­ди­цій­но очі­ку­ють­ся у груд­ні та нап­ри­кін­ці січ­ня — по­чат­ку лю­то­го 2020 ро­ку. У ми­ну­ло­му ро­ці, ко­ли пе­ре­важ­но цир­ку­лю­вав штам ві­ру­су «Син­га­пур», в Ук­ра­їні від ус­клад­нень по­мер­ли 64 лю­ди­ни. Цей се­зон теж не бу­де лег­ким. Як­що до нас дій­де но­вий ві­рус «Кан­зас» (А/H3N2), то в гру­пі ри­зи­ку (тоб­то на яку най­час­ті­ше при­па­да­ють ле­таль­ні ви­пад­ки) опи­нять­ся не­щеп­ле­ні лю­ди пен­сій­но­го ві­ку.

Ві­ру­су “Бріс­бен”(А/Н1N1) теж ще не бу­ло в Ук­ра­їні, він впер­ше ви­ді­ле­ний в Авс­тра­лії. Його ос­новна гру­па ри­зи­ку — це ді­ти, лю­ди пра­цез­датно­го ві­ку з хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми (з ді­абе­том, брон­хі­аль­ною ас­тмою, ожи­рін­ням, ін­ши­ми па­то­ло­гі­ями) та ва­гіт­ні. При­го­ту­ван­ня до зус­трі­чі з гри­пом вже роз­по­ча­то. Щеп­лю­ва­тись про­ти гри­пу і в по­точ­но­му се­зо­ні і в ми­ну­ло­му роз­по­ча­ли з 43 тиж­ня ро­ку — це кі­нець жов­тня.

По­чи­на­ти вак­ци­на­цію лі­ка­рі заз­ви­чай ра­дять до по­чат­ку ак­тивної зах­во­рю­ва­нос­ті, хо­ча вак­ци­ну­ва­ти­ся мож­на і уп­ро­довж усього се­зо­ну, ад­же іму­ні­тет піс­ля щеп­лення від гри­пу ви­роб­ля­єть­ся у лю­ди­ни уп­ро­довж двох тиж­нів. Зав­дя­ки вак­ци­на­ції ймо­вір­ність тяж­ко­го пе­ре­бі­гу зах­во­рю­ван­ня та ус­клад­нень змен­шу­єть­ся на 60 %, ймо­вір­ність смер­тель­них ви­пад­ків змен­шу­єть­ся на 80 %, а час­то­та гос­пі­та­лі­за­цій змен­шу­єть­ся приб­лизно на 50 %.

Цього ро­ку Ук­ра­їна за­ку­пи­ла вак­ци­ни про­ти гри­пу ви­роб­ниц­тва Фран­ції (Са­но­фі Пас­тер) та Ко­реї (Грін Кросс Кор­по­рей­шн). Фран­цузь­ка вак­ци­на є чо­ти­ри­ком­по­нен­тною (тоб­то діє на 4 шта­ми ві­ру­сів), а ко­рей­ська — три­ком­по­нен­тною. Хо­ча ті, хто вак­ци­ну­вав­ся в ми­ну­ло­му ро­ці, уже бу­дуть за­хи­ще­ні від двох шта­мів гру­пи В — «Ко­ло­ра­до» і «Пху­кет».

Вар­то заз­на­чи­ти, що щеп­лення від гри­пу не вхо­дить у пе­ре­лік обов’яз­ко­вих, а зна­чить вак­ци­ни не за­ку­по­ву­ють­ся цен­тра­лі­зо­ва­но із дер­жбюд­же­ту. Їх за­во­зять в Ук­ра­їну при­ват­ні ком­па­нії в за­леж­ності від по­пи­ту. І су­дя­чи зі збіль­шен­ня пос­та­вок, ук­ра­їн­ці ста­ли біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти са­ме про­фі­лак­ти­ці гри­пу. Але для міц­но­го іму­ні­те­ту не менш важ­ли­во зба­лан­со­ва­но хар­чу­ва­ти­ся, збе­рі­га­ти ба­ланс пра­ці та від­по­чин­ку, а ще мож­на за­гар­то­ву­ва­ти­ся.

Як­що ж ви все-та­ки зах­во­рі­ли, слід за­ли­ша­ти­ся вдо­ма і дот­ри­му­ва­ти­ся пос­тіль­но­го ре­жи­му про­тя­гом усього тем­пе­ра­тур­но­го пе­рі­оду, ос­кіль­ки гри­поз­не зах­во­рю­ван­ня є ве­ли­ким на­ван­та­жен­ням на сер­це­во-су­дин­ну сис­те­му. Пи­ти біль­ше рі­ди­ни, щоб ви­ми­ва­ти ток­сичні про­дук­ти об­мі­ну, які ут­во­рю­ють­ся під час ін­фекцій­но­го зах­во­рю­ван­ня. Звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря. Са­ме він по­ви­нен приз­на­чи­ти не­об­хідне лі­ку­ван­ня з ура­ху­ван­ням ва­шо­го ста­ну здо­ров’я , ві­ку, су­путньої па­то­ло­гії то­що.

Ко­ли роз­по­чи­на­єть­ся епі­де­мія ГРВІ та гри­пу (зах­во­рю­ва­ність пе­ре­ви­щує епі­де­міч­ний по­ріг, три­ває 3–4 тиж­ні) фа­хів­ці ра­дять уни­ка­ти тіс­них кон­тактів з людь­ми, які чи­ха­ють і каш­ля­ють, не тор­ка­ти­ся ру­ка­ми очей, ро­та і но­са, ре­гу­ляр­но ре­тель­но ми­ти ру­ки з ми­лом, про­ти­ра­ти їх спир­товміс­ни­ми ан­ти­сеп­ти­ка­ми для рук, час­ті­ше здій­сню­ва­ти во­ло­ге при­би­ран­ня, про­віт­рю­ван­ня і зво­ло­жен­ня по­віт­ря в при­мі­щен­ні, де пе­ре­бу­ва­єте. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#хвороби #хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...