Коли та який грип чекати цьогоріч хмельничанам

Епі­де­міч­ний се­зон ГРВІ та гри­пу 2019–2020 ро­ків роз­по­чав­ся з 30 ве­рес­ня (40 тиж­день ро­ку) та три­ва­ти­ме до кін­ця трав­ня (20 тиж­день).

Про це по­ві­дом­ляє Хмель­ницький об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ. 

З нас­танням осе­ні, щоп­равда, чи­ма­ло лю­дей вже встиг­ли зах­во­рі­ти, але би­ти три­во­гу ще за­ра­но: влас­не грип до нас іще не дій­шов, лю­ди хво­рі­ють зви­чай­ни­ми рес­пі­ра­тор­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми.

Зах­во­рю­ва­ність ГРВІ ди­на­міч­но зрос­тає і це при­та­ман­но для осінньо-зи­мо­во­го пе­рі­оду. У ми­ну­ло­му се­зо­ні в Хмель­ницькій об­ласті бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но цир­ку­ля­цію ві­ру­су гри­пу ти­пу А Син­га­пур. За прог­но­за­ми ВО­ОЗ в Ук­ра­їні у цьому епід­се­зо­ні слід че­ка­ти 4 шта­ми ві­ру­су гри­пу: «Канзас» (А/H3N2); «Брісбен» (А/Н1N1); «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria); «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). Се­ред них 2 для нас но­ві (Бріс­бан та Кан­зас).

Ніх­то не мо­же дос­те­мен­но зна­ти, як по­ве­де се­бе той чи ін­ший штам ві­ру­су гри­пу у ни­нішньому се­зо­ні, але най­ви­щі хви­лі підйому зах­во­рю­ва­нос­ті тра­ди­цій­но очі­ку­ють­ся у груд­ні та нап­ри­кін­ці січ­ня — по­чат­ку лю­то­го 2020 ро­ку. У ми­ну­ло­му ро­ці, ко­ли пе­ре­важ­но цир­ку­лю­вав штам ві­ру­су «Син­га­пур», в Ук­ра­їні від ус­клад­нень по­мер­ли 64 лю­ди­ни. Цей се­зон теж не бу­де лег­ким. Як­що до нас дій­де но­вий ві­рус «Кан­зас» (А/H3N2), то в гру­пі ри­зи­ку (тоб­то на яку най­час­ті­ше при­па­да­ють ле­таль­ні ви­пад­ки) опи­нять­ся не­щеп­ле­ні лю­ди пен­сій­но­го ві­ку.

Ві­ру­су “Бріс­бен”(А/Н1N1) теж ще не бу­ло в Ук­ра­їні, він впер­ше ви­ді­ле­ний в Авс­тра­лії. Його ос­новна гру­па ри­зи­ку — це ді­ти, лю­ди пра­цез­датно­го ві­ку з хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми (з ді­абе­том, брон­хі­аль­ною ас­тмою, ожи­рін­ням, ін­ши­ми па­то­ло­гі­ями) та ва­гіт­ні. При­го­ту­ван­ня до зус­трі­чі з гри­пом вже роз­по­ча­то. Щеп­лю­ва­тись про­ти гри­пу і в по­точ­но­му се­зо­ні і в ми­ну­ло­му роз­по­ча­ли з 43 тиж­ня ро­ку — це кі­нець жов­тня.

По­чи­на­ти вак­ци­на­цію лі­ка­рі заз­ви­чай ра­дять до по­чат­ку ак­тивної зах­во­рю­ва­нос­ті, хо­ча вак­ци­ну­ва­ти­ся мож­на і уп­ро­довж усього се­зо­ну, ад­же іму­ні­тет піс­ля щеп­лення від гри­пу ви­роб­ля­єть­ся у лю­ди­ни уп­ро­довж двох тиж­нів. Зав­дя­ки вак­ци­на­ції ймо­вір­ність тяж­ко­го пе­ре­бі­гу зах­во­рю­ван­ня та ус­клад­нень змен­шу­єть­ся на 60 %, ймо­вір­ність смер­тель­них ви­пад­ків змен­шу­єть­ся на 80 %, а час­то­та гос­пі­та­лі­за­цій змен­шу­єть­ся приб­лизно на 50 %.

Цього ро­ку Ук­ра­їна за­ку­пи­ла вак­ци­ни про­ти гри­пу ви­роб­ниц­тва Фран­ції (Са­но­фі Пас­тер) та Ко­реї (Грін Кросс Кор­по­рей­шн). Фран­цузь­ка вак­ци­на є чо­ти­ри­ком­по­нен­тною (тоб­то діє на 4 шта­ми ві­ру­сів), а ко­рей­ська — три­ком­по­нен­тною. Хо­ча ті, хто вак­ци­ну­вав­ся в ми­ну­ло­му ро­ці, уже бу­дуть за­хи­ще­ні від двох шта­мів гру­пи В — «Ко­ло­ра­до» і «Пху­кет».

Вар­то заз­на­чи­ти, що щеп­лення від гри­пу не вхо­дить у пе­ре­лік обов’яз­ко­вих, а зна­чить вак­ци­ни не за­ку­по­ву­ють­ся цен­тра­лі­зо­ва­но із дер­жбюд­же­ту. Їх за­во­зять в Ук­ра­їну при­ват­ні ком­па­нії в за­леж­ності від по­пи­ту. І су­дя­чи зі збіль­шен­ня пос­та­вок, ук­ра­їн­ці ста­ли біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти са­ме про­фі­лак­ти­ці гри­пу. Але для міц­но­го іму­ні­те­ту не менш важ­ли­во зба­лан­со­ва­но хар­чу­ва­ти­ся, збе­рі­га­ти ба­ланс пра­ці та від­по­чин­ку, а ще мож­на за­гар­то­ву­ва­ти­ся.

Як­що ж ви все-та­ки зах­во­рі­ли, слід за­ли­ша­ти­ся вдо­ма і дот­ри­му­ва­ти­ся пос­тіль­но­го ре­жи­му про­тя­гом усього тем­пе­ра­тур­но­го пе­рі­оду, ос­кіль­ки гри­поз­не зах­во­рю­ван­ня є ве­ли­ким на­ван­та­жен­ням на сер­це­во-су­дин­ну сис­те­му. Пи­ти біль­ше рі­ди­ни, щоб ви­ми­ва­ти ток­сичні про­дук­ти об­мі­ну, які ут­во­рю­ють­ся під час ін­фекцій­но­го зах­во­рю­ван­ня. Звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря. Са­ме він по­ви­нен приз­на­чи­ти не­об­хідне лі­ку­ван­ня з ура­ху­ван­ням ва­шо­го ста­ну здо­ров’я , ві­ку, су­путньої па­то­ло­гії то­що.

Ко­ли роз­по­чи­на­єть­ся епі­де­мія ГРВІ та гри­пу (зах­во­рю­ва­ність пе­ре­ви­щує епі­де­міч­ний по­ріг, три­ває 3–4 тиж­ні) фа­хів­ці ра­дять уни­ка­ти тіс­них кон­тактів з людь­ми, які чи­ха­ють і каш­ля­ють, не тор­ка­ти­ся ру­ка­ми очей, ро­та і но­са, ре­гу­ляр­но ре­тель­но ми­ти ру­ки з ми­лом, про­ти­ра­ти їх спир­товміс­ни­ми ан­ти­сеп­ти­ка­ми для рук, час­ті­ше здій­сню­ва­ти во­ло­ге при­би­ран­ня, про­віт­рю­ван­ня і зво­ло­жен­ня по­віт­ря в при­мі­щен­ні, де пе­ре­бу­ва­єте. 

хвороби хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Гончарука від 14 липня і до закінчення дії загальноукраїнського карантину на міських тролейбусних маршрутах будуть курсувати додаткових 12 одиниць електротранспорту, що перевозитимуть пасажирів на підставі спеціального квитка або довідки про підтвердження місця роботи відповідного зразка, а також на підставі посвідчення донора крові. Відповідне рішення прийн...
Суспільство
Розпочалися роботи із встановлення нового світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Чорновола та Красовського. Працівники комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації робіт виконавчого комітету Хмельницької міської ради проводять необхідні роботи. «Це перехрестя є досить складним, як для пішоходів, так і для водіїв. Дуже важко виконати поворот ліворуч з другорядної дороги. Поблизу перехрестя побудовано декілька багатоповерхових житлов...
Суспільство
Перший сімейний заїзд учасників російсько-української війни триває у рекреаційному центрі "Берег надії". Реабілітацію в закладі, що у селі Головчинці Летичівського району, нині безкоштовно проходять 45 хмельничан — це військові і їхні рідні. Вони багато часу проводять на свіжому повітрі. А спеціалісти центру допомагають зробити відпочинок насиченим і змістовним. Нагадаємо: У Хмельницькому з'явиться музей історії міста прикрашений витинанкою (ВІДЕО)  Деталь...
Суспільство
Патрульні спільно з Укртрансбезпекою здійснюють контроль за дотриманням вагових та габаритних параметрів транспортних засобів Для забезпечення безпеки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху, інспектори, спільно з працівниками Укртрансбезпеки, проводять вимірювання маси, довжини габаритів та навантаженість на осі великогабаритного транспортного засобу. Відповідно до пункту 22.5 правил дорожнього руху відповідальність наступає якщо: - габарити перев...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 20.00 години в м. Старокостянтинів по вулиці Миру поблизу магазину «Фора». Попередньо встановлено, що 34-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Skoda», допустила наїзд на 85-річного пенсіонера, який перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на червоне світло світлофора. У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, від чого п...
Пригоди
Крім того, поліцейськими було задокументовано 14 ДТП без травмованих. 9 липня в області сталося 2 летальні ДТП — у Хмельницькому та Старокостянтинові. Крім того, було зафіксовано 2 ДТП з потерпілими. Так, близько 09.00 години на автодорозі «Житомир — Чернівці» поблизу села Стуфчинці 75-річний хмельничанин на автомобілі «Skoda» під час виїзду з другорядної дороги зіткнувся з автомобілем «Opel Vivaro» під керуванням 23-річного жителя села Везденьки. У резуль...
Культура
В суботу, 11 липня, о 21.00 в парку Молодіжному відбудеться показ кіно просто неба. Демонструватиметься український повнометражний фільм за мотивами роману «Фелікс Австрія» української письменниці Софії Андрухович. Події фільму розгортаються у XIX столітті в австро-угорській Україні у місті Станіславі. Стрічка вийшла в український прокат 16 січня 2020 року. Для комфортного перегляду візьміть плед, смаколики та обов'язково дотримуйтесь дистанції. Нагадаємо:...
Пригоди
Слідчі відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Хмельницькій області з‘ясовують деталі дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула людина. 9 липня о 17:50 годині по вулиці Трудовій в обласному центрі сталося лобове зіткнення автомобілів «Фіат Тіпо» та «БМВ Х1». В результаті аварії 45-річний водій «Фіата» від отриманих травм загинув на місці події. Водійка «БМВ Х1» не постраждала. Обидва транспортні засоби поміщено на арешт-майданчик. Фото: @dtp_khm Нагадаємо...
Пригоди
Трагедія сталася в смт. Ярмолинці с. Жилинці 9 липня близько 21-ї год  на пункт зв’язку частини від чергового Ярмолинецького ВП поступило повідомлення, що потрібно надати допомогу працівникам поліції по діставанню тіла громадянина з колодязя на подвір’ї житлового будинку. По прибуттю на місце події було встановлено що громадянин 1995 року народження упав в колодязь на подвір’ї житлового будинку, де за попередньою інформацією пролежав на протязі трьох діб....