• Головна
  • Жительці Хмельниччини, що продала двох дітей, винесли вирок
13:17, 23 квітня 2020 р.

Жительці Хмельниччини, що продала двох дітей, винесли вирок

Жительці Хмельниччини, що продала двох дітей, винесли вирок

Хмель­ницький апе­ля­цій­ний суд час­тко­во за­до­воль­нив апе­ля­цій­ну скар­гу про­ку­ро­ра на ви­рок Хмель­ницько­го місь­крайон­но­го су­ду від 6 лис­то­па­да 2019 ро­ку: ска­су­вав його в час­ти­ні приз­на­чен­ня по­ка­ран­ня (4 ро­ки ув’яз­нення) й ух­ва­лив но­вий ви­рок, яким по­ка­рав об­ви­ну­ва­че­ну у тор­гівлі сво­їми дво­ма ма­ло­літ­ні­ми діть­ми поз­бавлен­ням во­лі на строк 8 ро­ків.

Ко­ле­гія суд­дів Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду по­го­ди­ла­ся із до­во­да­ми про­ку­ро­ра, що суд пер­шої ін­стан­ції неп­ра­виль­но зас­то­су­вав за­кон Ук­ра­їни про кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність і приз­на­чив по­ка­ран­ня, яке не від­по­ві­дає тяж­кості зло­чи­ну й осо­бі об­ви­ну­ва­че­ної.

На дум­ку ко­ле­гії, міс­це­вий суд не вра­ху­вав, як те, що во­на вчи­ни­ла особ­ли­во тяж­кий зло­чин, за який пе­ред­ба­че­но по­ка­ран­ня від 8 до 15 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі, так і те, що жін­ка за міс­цем про­жи­ван­ня ха­рак­те­ри­зу­єть­ся не­га­тив­но, пи­ячи­ла, ді­тей на­леж­но не дог­ля­да­ла і не ви­хо­ву­ва­ла.

Апе­ля­цій­ний суд ува­жає, що на­віть як­що вра­ху­ва­ти пом’як­шу­ючі об­ста­ви­ни, на які по­си­ла­єть­ся суд пер­шої ін­стан­ції (впер­ше при­тя­гу­єть­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті, щи­ро роз­ка­яла­ся, пов­ністю виз­на­ла свою ви­ну, ак­тивно спри­яла роз­крит­тю зло­чи­ну, який вчи­ни­ла че­рез тяж­кі сі­мей­ні і осо­бис­ті об­ста­ви­ни), то во­ни, із вра­ху­ван­ням кон­крет­них об­ста­вин спра­ви, сту­пе­ню тяж­кості вчи­не­но­го зло­чи­ну, не да­ють під­став приз­на­чи­ти по­ка­ран­ня ниж­че від най­ниж­чої ме­жі, вста­нов­ле­ної сан­кці­єю час­ти­ни 3 стат­ті 149 КК Ук­ра­їни, яку їй ін­кри­мі­ну­ють.

На­га­да­ємо, у чер­вні 2018 ро­ку жи­тель­ка Де­раж­нянсь­ко­го району ви­рі­ши­ла про­да­ти сво­їх ма­ло­літ­ніх си­на і донь­ку за 35 ти­сяч до­ла­рів США. 20 чер­вня во­на пе­ре­да­ла по­куп­цю обох ді­тей, от­ри­мав­ши час­ти­ну обу­мов­ле­ної су­ми — 10 ти­сяч до­ла­рів і 10 ти­сяч гри­вень. Піс­ля цього її зат­ри­ма­ли пра­ців­ни­ки по­лі­ції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#кримінал #хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...