Фермер з Хмельниччини експортує равликів у ресторани країн Європи

Шість тонн пер­шо­сор­тних рав­ли­ків з ді­лян­ки зем­лі пло­щею у 25 со­ток пла­нує зіб­ра­ти во­се­ни Сер­гій Лан­чук на сво­їй рав­ли­ко­вій фер­мі, що поб­ли­зу Кам’ян­ця-По­діль­сько­го. Як по­ві­дом­ляє у сво­єму сю­же­ті «СУС­ПІЛЬ­НЕ», чо­ло­вік, за­ра­ди ці­єї спра­ви, по­ки­нув ро­бо­ту, аби прис­вя­ти­ти біль­ше ча­су роз­ве­ден­ню та дог­ля­ду за рав­ли­ка­ми.

Ідея роз­во­ди­ти рав­ли­ків з’яви­ла­ся у Сер­гія Лан­чу­ка два ро­ки то­му, ко­ли по­ба­чив ві­део про од­ну з рав­ли­ко­вих ферм в Ук­ра­їні. Од­ра­зу за­ці­ка­вив­ся і прой­шов від­по­від­не нав­чання.

— Піс­ля то­го я за­ку­пив ма­точ­не ста­до і влас­не піс­ля цього по­ча­ла­ся моя влас­на спра­ва. В Ук­ра­їні ви­ро­щу­ють три ви­ди рав­ли­ків. Най­по­пу­ляр­ні­ші — це Helix Aspersa Muller, які влас­не я роз­воджу, — роз­по­ві­дає Сер­гій Лан­чук.

В Єв­ро­пі рав­ли­ко­вий біз­нес на­зи­ва­ють біз­не­сом для лі­ни­вих, ка­же Сер­гій Лан­чук. І пос­пі­шає спрос­ту­ва­ти цей міф.

— Є де­кіль­ка ета­пів. По­чи­на­єть­ся все з ма­точ­но­го ста­да, це реп­ро­дук­тор, який не­об­хідний для то­го, щоб від­клас­ти ік­ру. Да­лі з ік­ри від­бу­ва­єть­ся про­цес ін­ку­ба­ції, тоб­то ік­ра ін­ку­бу­єть­ся і з неї ви­луп­лю­єть­ся мальок. Да­лі вже йде під­ро­щу­ван­ня рав­ли­ка, — ка­же Сер­гій Лан­чук.

Рав­ли­ків ви­ро­щу­ють під спе­ці­аль­ни­ми щи­та­ми, які вдень за­хи­ща­ють їх від сон­ця. На по­лі сі­ють спе­ці­аль­ну рос­ли­ну пер­ко, яка ба­га­та на бі­лок і слу­гує їжею для рав­ли­ків, по­яс­нює Сер­гій Лан­чук.

Ка­же, до­дат­ко­во го­дує рав­ли­ків спе­ці­аль­ною су­міш­шю ком­бі­кор­му. Во­ни не­ви­баг­ли­ві і май­же не хво­рі­ють.

— Вве­че­рі від­бу­ва­єть­ся зро­шу­ван­ня, тоб­то вми­ка­єть­ся по­лив, щи­ти ста­ють мок­ри­ми і рав­лик ви­пов­зає на щит і їсть корм. Єди­не, що шко­дить рав­ли­ку, це різ­ні гри­зу­ни, які мо­жуть його їс­ти, це пта­хи, — го­во­рить Сер­гій Лан­чук.

За пе­ри­мет­ром по­ля роз­кла­да­єть­ся спе­ці­аль­на от­ру­та, за­ко­пу­єть­ся в зем­лю, щоб рав­лик неї не діс­тався. Тка­ни­на теж за­ко­пу­єть­ся на 20 см в зем­лю, щоб кро­ти і ми­ші не мог­ли про­ліз­ти.

В хо­лод­ну по­ру ро­ку рав­ли­ки впа­да­ють у стан ана­бі­озу, тоб­то у спляч­ку, не рос­туть. Тих рав­ли­ків, які пов­ністю сфор­му­ва­ли­ся, які ма­ють за­вер­ну­ту гу­бу, від­би­ра­ють та три дні ми­ють, аби ви­по­рож­ни­ти киш­ківник. По­тім ви­су­шу­ють.

— Він ви­су­шу­єть­ся, зак­ри­ва­єть­ся плів­кою, і впа­дає в стан ана­бі­озу. Са­ме в та­ко­му ста­ні він по­мі­ща­єть­ся до хо­ло­диль­но­го при­мі­щен­ня, де під­три­му­єть­ся ста­біль­на тем­пе­ра­ту­ра 5–6 гра­ду­сів і кон­тро­лю­єть­ся во­ло­гість. І рав­лик там со­бі спить. Мож­ли­во на­віть до пів ро­ку він мо­же спа­ти без втра­ти сут­тє­вої ва­ги і без смер­тнос­ті, — роз­по­ві­дає фер­мер.

Рав­ли­ки ви­рос­та­ють до пот­рібних роз­мі­рів за 4 мі­ся­ці, до­дає Сер­гій Лан­чук. Його рав­ли­ків ра­зом з ін­ши­ми ви­ро­ще­ни­ми в Ук­ра­їні рав­ли­ка­ми ек­спор­ту­ють у рес­то­ра­ни кра­їн Єв­ро­пи. Ка­же, про­дук­ці­єю за­ці­ка­ви­ли­ся гру­зинсь­кі рес­то­ра­то­ри.

Щоб при­го­ту­ва­ти рав­ли­ків, піс­ля три­ден­но­го мит­тя їх по­си­па­ють сіл­лю на 20 хви­лин, про­ми­ва­ють і ки­да­ють в ок­ріп на 15 хви­лин, від­ді­ля­ють фі­ле від муш­лі і ва­рять ок­ре­мо у спе­ці­аль­но­му буль­йоні зі спе­ці­ями три го­ди­ни. Муш­лю ва­рять у со­ля­но­му роз­чи­ні дві го­ди­ни та сте­ри­лі­зу­ють у ду­хов­ці.

— Ко­ли зва­ри­ло­ся фі­ле, го­ту­єть­ся спе­ці­аль­ний со­ус, ми го­ту­ємо 5 ви­дів со­усів, і йде про­цес фар­ши­ру­ван­ня, тоб­то ло­жить­ся тро­хи со­усу, м’ясо рав­ли­ка і зак­ри­ва­єть­ся теж со­усом. І во­но за­мо­ро­жу­єть­ся і збе­рі­га­єть­ся в мо­ро­зил­ці десь до пів ро­ку в ва­ку­ум­но­му упа­ку­ван­ні, — до­дає Сер­гій Лан­чук.

Для охо­чих про­во­дять ек­скур­сії з де­гус­та­ці­єю рав­ли­ків. Їх м’ясо та ік­ру ко­рис­но вжи­ва­ти в їжу ва­гіт­ним жін­кам та лю­дям із сер­це­во-су­дин­ни­ми хво­ро­ба­ми, роз­по­ві­дає Сер­гій Лан­чук.

Ік­ра рав­ли­ків — най­до­рож­ча в сві­ті, ос­кіль­ки один рав­лик від­кла­дає 3–4 гра­ми ік­ри, а 50 % рав­ли­ків мо­жуть по­ми­ра­ти піс­ля клад­ки ік­ри. У рав­ли­ках ба­га­то біл­ку, амі­но­кис­лот, май­же не­ма хо­лес­те­ри­ну. А ще — це сво­єрід­ний аф­ро­ди­зі­ак. Спо­жи­ва­ти їх кра­ще з бі­лим су­хим або на­пів­су­хим ви­ном.

Джерело
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
Україну поділили на карантинні зони за новими критеріями. Червона зона значно зменшилася. Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 18 вересня, затвердила новий розподіл України на карантинні зони, який запрацює з наступного тижня. Згідно з рішенням, у червону зону потрапили: місто Чоп Закарпатської області; Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщицький...
Суспільство
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує затвердити до кінця 2020 року проєкт будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область). Про це тимчасово виконуючий обов'язки президента "Енергоатому" Петро Котин повідомив у інтерв'ю Українським Новинам. "До кінця поточного року ми хочемо вийти на етап остаточного затвердження проєкту добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Завершення...
Екологія
Управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста спільно з Управлінням Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області, із залученням фахівців ДСНС, студентів Хмельницького національного університету та усіх небайдужих жителів міста проведено екологічну акцію з прибирання до Міжнародного дня чистих берегів.  Нагадаємо, що Міжнародний день чистих берегів був започаткований у 1986 році. Мета - привернути увагу до проблем засмі...
Суспільство
Сьогодні під час брифінгу голова адміністрації Дмитро Габінет проінформував про поточну ситуацію в області щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію. Основні меседжі брифінгу: станом на 11.30 в Хмельницькій області підтверджено 4593 випадки COVID-19, з них 82 виявлені сьогодні, одужало – 2154 , летальних – 96; 18.09.2020 зафіксовано два нових летальних випадки внаслідок захворювання на COVID-19: в Хмельницькій інфекційній лікарні померло 2 чоловіки з...
Кримінал
Колишньому директору одного із Національних природних парків Чернівецької області повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Слідством встановлено, що у грудні 2015 року посадовець виготовив і підписав акти виконаних робіт, щодо встановлення на території парку очисної установки, радіаторів, а також проведення техн...
Суспільство
У третю неділю першого осіннього місяця в Україні відзначають Всенародний День Батька, який цього року припадає на 20 вересня. Це свято підкреслює важливість ролі батька і сім’ї в цілому. Напередодні свята Управління праці та соціального захисту населення запросило батьків, які самі виховують по троє дітей і намагаються замінити малечі обох батьків, аби вони жили щасливі та здорові, і вручили подарунки. Нагадаємо:  Визначено переможців у конкурсі на кращий...
Кримінал
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.  До суду скеровано обвинувальні акти відносно командира роти Головного управління Нацполіції у Вінницькій області та двох його підлеглих, інспектор та інженер поліції. Слідством встановлено, що у період з серпня 2019 року до лютого 2020 року правоохоронці систематично вносили недостовірні відомо...
Суспільство
Під головуванням заступника міського голови Анатолія Нестерука відбулося засідання конкурсної комісії, під час якої було визначено переможців цьогорічного конкурсу на кращий благоустрій «Хмельницький – наш дім». Лідерів обрано у семи номінаціях. Конкурс є традиційним і відбувається до Дня міста. Мета конкурсу - поліпшення благоустрою міста, залучення підприємств, організацій, установ та жителів міста Хмельницького до участі у спільній роботі з благоустрою,...
Пригоди
Аварія сталася 17 вересня близько 11:05 години в смт Ярмолинці по вулиці Петропавловській. За попередньою інформацією, 56-річний житель с. Гвардійське Хмельницького району, керуючи автомобілем «Шевроле Авео», допустив наїзд на 59-річну місцеву жительку, яка перетинала проїжджу частину дороги в невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення Ярмолинецької центральної районної лік...