• Головна
  • Юнак з Хмельниччини став чемпіоном в любительській лізі більярду
13:04, 26 січня 2021 р.

Юнак з Хмельниччини став чемпіоном в любительській лізі більярду

Та­ла­но­ви­тий 12-річ­ний біль­яр­дист Ми­хай­ло Лар­ков з Ше­пе­тів­ки виг­рав в Ки­єві тре­тій тур чем­пі­она­ту Ук­ра­їнсь­кої біль­яр­дної асо­ці­ації се­ред лю­би­те­лів в пер­шій лі­зі. Про це 25 січ­ня по­ві­до­ми­ло ви­дан­ня billiardnews.

Пер­ша лю­би­тель­ська лі­га в Ки­єві — зма­ган­ня ви­яви­ло­ся міц­ним за скла­дом учас­ни­ків. По-пер­ше, бе­руть участь без об­ме­жен­ня пред­став­ни­ці прек­расної ста­ті та юні­ори до 16 ро­ків, по-дру­ге, сам по со­бі рі­вень про­від­них лю­би­те­лів не силь­но пос­ту­па­єть­ся про­фе­сі­она­лам, на­віть без учас­ті Іва­на Олій­ни­ка, яко­го на від­крит­ті тур­ні­ру на­пів­жарто­ма-на­пів­серйоз­но про­ве­ли у ве­ли­кий біль­ярд. Іван, прав­да, не силь­но зас­му­тив­ся, і вже нас­тупно­го дня виг­рав фі­наль­ний тур­нір 2020 ро­ку в од­но­му з по­пу­ляр­них клу­бів сто­ли­ці.

На пер­шу ж лі­гу зіб­ра­ли­ся 32 грав­ця, які уп­ро­довж двох днів виз­на­ча­ли най­сильні­шо­го у по­пу­ляр­ній в Ук­ра­їні пі­ра­мі­ді «Buffalo». На пер­шо­му ета­пі всі учас­ни­ки бу­ли роз­би­ті на ві­сім груп. У кру­го­вих тур­ні­рах виз­на­ча­ли­ся 16 учас­ни­ків плей­-офф.

І, на жаль, до­ве­деть­ся по­ча­ти з ве­ли­кої лож­ки дьог­тю. У всіх де­та­лях по­дії в гру­пі «F», де в ос­танньому мат­чі Мак­сим Воз­ний, виг­ра­ючи 3:1 у Зо­ря­ни При­ту­люк, рап­том ви­рі­шив «зда­ти­ся», про­пус­ка­ючи су­пер­ни­цю в плей­-офф за ра­ху­нок ін­шо­го учас­ни­ка гру­пи.

Гру­пу ж виг­ра­ла Яна Ва­си­ло­ва з Іва­но-Фран­ківсь­ка, яка впер­ше бра­ла участь в тур­ні­рі.

Май­бут­ній пе­ре­мо­жець тур­ні­ру Ми­хай­ло Лар­ков по­чав тур­нір з по­раз­ки, заз­навши її від Іго­ря Ко­ти­ка з Чер­нівців — 1:4 (на гру Ми­хай­ла впли­ну­ла нес­по­ді­ва­на трав­ма, яку він от­ри­мав, впав­ши пря­мо на вхо­ді в клуб). Але по­тім Лар­ков виг­рав два мат­чі з ра­хун­ком 4:0 і вий­шов в плей­-офф з дру­го­го міс­ця.

Юнак з Хмельниччини став чемпіоном в любительській лізі більярду, фото-1

Пе­ре­мож­ця­ми груп, крім Ва­си­ло­вої і Ко­ти­ка, ста­ли Му­рат Іла­єв, Лю­бо­мир Бі­лий, Яніс Жу­ковсь­кий, Мак­сим Бік­ме­тов, Ад­рі­ан Мі­щен­ко та Ган­на Кот­ляр. Дру­ги­ми вий­шли в плей­-офф май­бут­ній фі­на­ліст Арут Чир­ки­нян, серйоз­но прог­ре­су­юча від тур­ні­ру до тур­ні­ру уче­ни­ця Во­ло­ди­ми­ра Пер­ку­на Ка­ри­на Ки­сіль, Да­вид Аб­ра­ла­ва, який обіг­рав пе­ре­мож­ця пер­шо­го ета­пу дру­гої лі­ги Олек­сан­дра Швер­ка. Та­кож се­ред пе­ре­мож­ців шруп — фі­на­ліст Куб­ка УБА Олек­сандр Ла­го­да, Мак­сим Чу­бин з Дніп­ра, а Ми­хай­ло Лар­ков і Зо­ря­на При­ту­люк.

1/8 фі­на­лу, якою за­вер­шу­ва­ла­ся не­ді­ля, при­нес­ла від­ра­зу три кон­тро­ві пар­тії. До нас­тупно­го ета­пу увій­шли Ми­хай­ло Лар­ков, який виг­рав Ва­си­ло­ву, Мі­щен­ко, що здо­був пе­ре­мо­гу над Ка­ри­ною Ки­сіль, та Іла­єв, який обіг­рав Єв­тє­єва та Бі­ло­го — 5:2 з Чу­бі­ним.

Ві­сім­ка най­сильні­ших про­дов­жи­ла бо­роть­бу за пер­шість: два мат­чі за­вер­ши­ли­ся з ра­хун­ком 5:1 — Іла­єв виг­рав у Мі­щен­ка, Бі­лий — у Кот­ляр, два — з ра­хун­ком 5:2. Лар­ков пе­ре­міг Жу­ковсь­ко­го, Чир­ки­нян — Бік­ме­то­ва.

В са­мо­му, ска­жі­мо, ці­ка­во­му та дра­ма­тич­но­му мат­чі тур­ни­ру Лар­ков виг­рав 5:4 у Бі­ло­го. Іла­єв — єди­ний з чет­вірки, хто був у пів­фі­на­лі й у по­пе­редньому ту­рі, пос­ту­пив­ся з ра­хун­ком 3:5 Чир­ки­ня­ну.

Мі­ша Лар­ков май­же рік при­їз­дить до Ки­єва на всі тур­ні­ри, здо­бу­вав пе­ре­мо­гу над ба­гать­ма серйоз­ни­ми грав­ця­ми, але знач­ні­ших пе­ре­мог у нього ще не бу­ло. І от у фі­на­лі Ми­хай­ло виг­рав 6:2 у Ару­та Чир­ки­яна, став­ши пе­ре­мож­цем.

Щи­рі ві­тан­ня но­вій зі­роч­ці ук­ра­їнсь­ко­го біль­яр­ду Ми­хай­лу Лар­ко­ву!

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#спорт #хмельницький
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...