• Головна
  • На Хмельниччині розшукують педофіла
16:32, 21 травня 2021 р.

На Хмельниччині розшукують педофіла

На Хмельниччині розшукують педофіла

Ого­ло­шен­ня про роз­шук меш­канця Сла­ву­ти, яко­го пі­доз­рю­ють у пе­до­фі­лії, роз­місти­ли у фей­сбу­ці на сто­рін­ці «Ти­по­ва Сла­ву­та».

По­лі­ція роз­шу­кує пі­доз­рю­ва­но­го у пе­до­фі­лії, повідомляє «День за днем».

По­лі­щук Олек­сандр Ми­ко­лайович, 1981 р. н., меш­ка­нець мік­ро­району «Пів­денний» (п’ятий) у м. Сла­ву­ті, пі­доз­рю­єть­ся в пе­до­фі­лії що­до двох ді­тей.

Він мо­же пе­ре­хо­ву­ва­ти­ся в лі­со­вих ма­си­вах поб­ли­зу міс­та та бу­ти не­без­печним, чи на­віть чи­мось оз­бро­єним.

То­му як­що по­ба­чи­те цього зло­чин­ця, від­ра­зу те­ле­фо­нуй­те на 102.

Ок­рім то­го, ак­ти­віс­ти про­по­ну­ють Сла­вутсь­ко­му від­ді­лен­ню по­лі­ції зіб­ра­ти всіх не­бай­ду­жих чо­ло­ві­ків та про­че­са­ти лі­со­ві ма­си­ви.

У Ше­пе­тівсь­ко­му РУП для «День за днем» під­твер­ди­ли ін­форма­цію що­до роз­шу­ку пі­доз­рю­ва­но­го у вчи­нен­ні зло­чи­ну що­до ма­ло­літ­ніх.

— На­ра­зі від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за стат­тею 155 час­ти­ною 2 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не до­сяг­ла шіс­тнад­ця­ти­річ­но­го ві­ку, — заз­на­чи­ли для «День за днем» у по­лі­ції.

У час­ти­ні 2 йдеть­ся:

«Ті са­мі дії, вчи­не­ні близь­ки­ми ро­ди­ча­ми або чле­на­ми сім’ї, осо­бою, на яку пок­ла­де­но обов’яз­ки що­до ви­хо­ван­ня по­тер­пі­ло­го або пік­лу­ван­ня про нього, або як­що во­ни спри­чи­ни­ли без­плід­ність чи ін­ші тяж­кі нас­лідки, — ка­ра­ють­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від п’яти до вось­ми ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків або без та­ко­го».

До­пи­су­ва­чі у фей­сбу­ці по­ві­до­ми­ли, що сво­го ча­су чо­ло­вік вже від­бу­вав по­ка­ран­ня за зґвал­ту­ван­ня.

«Си­дів за зґвал­ту­ван­ня біль­ше 10 ро­ків то­му. Ко­лись жи­ли нав­про­ти них. Ма­ти від­купля­ла його», — на­пи­са­ла од­на з жі­нок.

Да­ну ін­форма­цію під­твер­ди­ли й у по­лі­ції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#кримінал #хмельниччина #педофіл
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...