• Головна
  • Хмельниччина: 19-річному водію оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП
19:15, 1 листопада 2021 р.

Хмельниччина: 19-річному водію оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП

Хмельниччина: 19-річному водію оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП

По­дія ста­ла­ся 4 жов­тня о 6-й го­ди­ні ран­ку в се­ли­щі місь­ко­го ти­пу Бі­ло­гір’я, що на Ше­пе­тів­щи­ні.

Во­дій ав­то­мо­бі­ля «Opel Zafira» не виб­рав без­печної швид­кості ру­ху та не зу­пи­нив­ся, у ре­зуль­та­ті чо­го здій­снив на­їзд на пі­шо­хо­да. 45-річ­ний по­тер­пі­лий ру­хав­ся в по­пут­но­му нап­рямку від­носно ру­ху ав­то­мо­бі­ля, по лі­во­му краю про­їз­ної час­ти­ни. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Внас­лі­док до­рожньо-тран­спортної при­го­ди чо­ло­ві­ка гос­пі­та­лі­зу­ва­ли в хі­рур­гічне від­ді­лен­ня міс­це­вої лі­кар­ні, де він по­мер від от­ри­ма­них травм.

За да­ним фак­том слід­чі Ше­пе­тівсь­ко­го РУП роз­по­ча­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження.

Пра­во­охо­рон­ці ви­лу­чи­ли ав­то­мо­біль, приз­на­чи­ли ряд ек­спер­тиз, у то­му чис­лі, су­до­ву ек­спер­ти­зу дос­ліджен­ня об­ста­вин та ме­ха­ніз­му до­рожньо-тран­спортної при­го­ди.

На­ра­зі вста­нов­ле­но, що 19-річ­ний во­дій по­ру­шив ви­мо­ги пра­вил до­рожнього ру­ху, внас­лі­док чо­го від­бу­ла­ся ДТП.

Пра­во­охо­рон­ці ого­ло­си­ли пі­доз­ру мо­ло­ди­ку у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го час­ти­ною 2 ст. 286 Кри­мі­наль­но­го Ко­дек­су Ук­ра­їни (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­бою, яка ке­рує тран­спортним за­со­бом, що спри­чи­ни­ло смерть по­тер­пі­ло­му).

Об­ви­ну­валь­ний акт вже ске­ро­ва­но до су­ду.

За ско­єне за­ко­но­да­вець пе­ред­ба­чає мак­си­маль­не по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк до вось­ми ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спортни­ми за­со­ба­ми на строк до трьох ро­ків або без та­ко­го.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#дтп #хмельниччина #смерть
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...